معرفی کتاب نظام حکومت در اسلام

نام کتاب: توضیح المسائل آیت الله روحانی
نویسنده: آیت الله محمد صادق روحانی
ناشر: مؤسسه انتشاراتی امام عصر(عج)

سرفصل های کتاب نظام حکومت در اسلام به این شرح است:
فصل اول: لزوم تشکیل حکومت؛ فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟ فصل سوم: حاکم از نظر اسلام؛ فصل چهارم: طرز حکومت اسلامی؛ فصل پنجم: برنامه حکومت اسلامی؛ فصل ششم: حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد؛ فصل هفتم: وجوب اطاعت حاکم؛ فصل هشتم: مدت حکومت حاکم؛ فصل نهم: تعیین حاکم در صورت تعدد؛ فصل دهم: لزوم تصدّی مقدار ممکن از وظایف حاکم؛ فصل یازدهم: لزوم محدود نمودن حکومت؛ فصل دوازدهم: عالِم تابع حاکم جور، آفت دین است؛ فصل سیزدهم: سکوت عالِم جایز نیست.

منبع: کتاب