معرفی کتاب مرثیه ای برای شکسپیر

نام کتاب: مرثیه ای برای شکسپیر

نویسنده: شهروز رشید

ناشر: vistaebook

زبان کتاب: پارسی

توضیحات: آنجا که زندگی از هر سو تهدیدمان میکند نمی توان ادبیات آفرید. به عبارتی در گرماگرم برو بیاها و مسامحه و اکراه نمی توان به تآمل نشست. ادبیات آنگاه آغاز می شود که چرخ زندگی از حرکت باز مانده باشد یعنی شما زندگی را پشت سرتان داشته باشید و نه در پیش رویتان

منبع: کتاب