سوگند به خدا! من از جمله‌ی رانندگان(طرد کنندگان) جاهلیت از جامعه بوده‌ام، تا آن‌گاه که لشکر جاهلیت همگی پشت گرداندند، و زیر ذلت سلطه مجتمع شدند. من اکنون ناتوان نشده‌ام و نمی‌ترسم و خیانتی نکرده‌ام و سست نشده‌ام. و سوگند به خدا! قطعاً باطل را می‌شکافم، تا حق را از پهلوی آن درآورم.

امام علی(ع)

اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.

دالایی لاما

در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود.

پل والری

از زمان کودکی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تکرار می کنند که خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد. اما خیانت کردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.

میلان کوندرا