ملت ایران: رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه متولی بحثکاهش آلودگی هوا و ترافیک در پایتخت مشخص نیست، گفت: رئیس جمهور آینده باید دستگاههای متولی را مشخص و هر دستگاه به تکالیفش عمل کند.

سردار حسین رحیمی اظهار داشت: به عنوان متولی ترافیک پایتخت می گویم باید بحثترافیک و آلودگی هوای پایتخت سرو سامان یابد و ترافیک با یک برنامه ریزی درست و راهکار اصولی و منطقی ساماندهی شود. اگر رئیس جمهور آینده به همراه مسئولان شهری برای ترافیک برنامه ریزی نکنند این موضوع به معضل جدی پایتخت تبدیل می شود.

وی ادامه داد: امروز کاهش ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت متولی ندارد و در دستورالعمل جامع کاهش آلودگی هوا باید مشخص شود که چه کسی متولی ساماندهی این امور است. متاسفانه امروز بحثترافیک و آلودگی پایتخت روی هوا است و مشخص نیست چه دستگاهی باید وارد میدان شود.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران، تاکنون چند بار این دستورالعمل به هیئت دولت ارسال شده است اما هر بار بدون جواب برگشت خورده است و دولت جواب درستی در این باره نداده است.

رحمی افزود: رئیس جمهور آینده باید متولی بحثکاهش آلودگی هوا و ترافیک را مشخص کند و سایر دستگاهها نیز همکاری لازم را انجام دهند. البته دستگاه متولی باید پاسخگوی اقدامات انجام شده باشد و خودش تکالیف هر دستگاه را مشخص کند.