دانشگاه خوارزمی، جلسۀ بحث و گفتگو و امضای تفاهم نامه بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه نورنبرگ آلمان با حضور دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه و پرفسور فیفکا رئیس دانشکده مدیریت اقتصاد نورنبرگ آلمان و هیأت همراه روز گذشته در دفتر ریاست دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

ابتدا معرفی اجمالی از هر دو دانشگاه (خوارزمی و نورنبرگ آلمان) صورت گرفت و سپس طرفین علاقه مندی خود را درخصوص زمینه های مشترک همکاری علمی و پژوهشی مطرح کردند.

اجرای دوره مشترک ارشد دانشگاه‌های خوارزمی و نورنبرگ آلمان، تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه های مشترک علمی پژوهشی و تعیین اعضای کمیتۀ مشترک اجرایی از موارد مطرح شده در این جلسه بود. در پایان، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه نورنبرگ آلمان امضا شد .