پروانه سلحشوری پنجشنبه شب در همایش امنیت زنان، صلح و آبادانی در مشهد افزود: مساله مهم برای زنان، امنیت و چگونگی تامین امنیت برای آنان است و مبارزه با خشونت نیز برای تامین امنیت زنان می باشد.
وی بیان کرد: برای کاهش خشونت علیه زنان در جامعه باید همگان با یکدیگر مشارکت کرده و جامعه را به سوی یک جامعه متعالی پیش ببرند.
وی گفت: خشونت علیه زنان علاوه بر امنیت جامعه، سلامت آن را نیز مورد تهدید قرار می دهد و باعث تحمیل هزینه های هنگفت به جامعه می شود.
سلحشوری افزود: حفظ بنیان خانواده با حفظ کرامت و شخصیت زن میسر می شود لذا تحقیر، سرزنش و خشونت های فیزیکی تنها زنان را آزرده نمی سازد بلکه جامعه را از بین می برد و به پویایی مردان جامعه هم لطمه می زند.
وی اظهار کرد: اولین و مهمترین راهکار برای کاهش خشونت علیه زنان، در روابط بین زن و مرد نهفته است زیرا بدون کمک و حمایت مردان، کاهش خشونت علیه زنان میسر نخواهد بود.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته برای کاهش خشونت علیه زنان برنامه جامعی برای مردان تدوین شده و مردان تاثیرگذار جامعه اعم از استادان، سیاستمداران، اقتصاد دانان و امثال آن در کارگاه های آموزشی حضور می یابند تا با انوع خشونت علیه زنان و چگونگی رفع آنها آشنا شوند.
این نماینده مجلس افزود: مردان آموزش دیده متولی آشنا کردن سایر مردان با خشونت ها در جامعه می باشند و ضمن ایفای نقش حامیان زنان، فعالانی می شوند که زنان را به حقوقشان می رسانند.
وی اظهار کرد: جامعه به کرامت دست نمی یابد مگر آنکه زن به کرامت دست پیدا کند لذا باید نگرش ها تغییر کند.