رسول پاپایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعبام این خبر افزود: در پی تنبیه بدنی یک دانش آموز در «ماه نشان» استان زنجان، وزیر آموزش و پرورش با قید فوریت دستور بررسی موضوع را داد و بعد از صحت تنبیه و اعمال رفتار خلاف شئون شغلی توسط معلم متخلف، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی اولیه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش در راستای دفاع از سرمایه اجتماعی قاطبه فرهنگیان که با تنبه بدنی مخالف بوده و صادقانه و دلسوزانه به امر تعلیم و آموزش فرزندان مردم می پردازنند و به منظور رعایت حقوق دانش آموزان و با عنایت به ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس و آثار سوء آن در امر آموزش و پرورش، با پیشنهاد آماده به خدمت معلم متخلف به مدت 3 ماه موافقت کرد.

پاپایی افزود: موضوع تا زمان صدور حکم نهایی توسط مراجع ذی ربط تحت پیگیری و بررسی های جدی است.