مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت : براساس شکایت دو نفر ازشهروندان و گزارش دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اخذ وجوه خارج از تعرفه توسط یکی از پزشکان متخصص شهرستان بیرجند ، پزشک متخلف احضار شد.
آقای انصاری افزود: پس از بررسی و رسیدگی، براساس دادنامه قطعی، این فرد به پرداخت 7 میلیون ریال خسارت شاکیان و حق دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد.