سرهنگ عساکره گفت: کلیه قلیان هایی که در محل های عمومی از جمله پارک ها طبق مصوبه ستاد امر به معروف جمع اوری شد و این کار ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مناطقی که پیش بینی می شود این ناهنجاری ها در آن بیش تر اتفاق بیفتد بیش تر مورد سرکشی قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر از کلیه اعضا که موظف بر اجرای این مصوبه هستند خواست تا برطرف کردن عادن ناسالم و رو به گسترش همه وارد عمل شوند و شبکه بهداشت نسبت به چاپ کردن تراکت و بروشور و آگاه سازی جهت بیان مضرات قلیان برای شهروندان در گیر این پدیده ناسالم همتا نمایند و حداقل در ظاهر شهر شاهد استعمال آن و تبدیل شدن آن به صورت یک فلرهنگ جلوگیری کنیم.