محمد شکرچی زاده در خصوص خساراتی که در صورت بروز زلزله در شهر تهران رخ دهد، گفت: پلاک‌هایی که در داخل بافت فرسوده قرار دارند، بیشترین آسیب را در زمان زلزله می‌بینند، زیرا امداد رسانی به این خانه ها که در کوچه های تنگ و باریک قرار گرفته اند، هم بسیار دشوار است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته یک بررسی از سوی تیم خارجی برای میزان تلفات انجام گرفته بود، افزود: براساس برآورد آنها، تلفات بیش از یه میلیون نفر برای زلزله ۷.۴ ریشتری پیش‌بینی کرده بودند که این رقم به خصوص در 4 بافت فرسوده بیشتر از سایر مناطق است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه کل مناطق تهران در خطر آسیب‌های ناشی از زلزله قرار دارند، اظهار داشت: اما 4 منطقه که بیشترین بافت فرسوده را دارند، خطر بیشتری را برای ساکنان آنها به وجود می‌آید و در زمان زلزله بیش از سایر مناطق در خطر هستند.

شکرچی زاده با بیان اینکه امروزه مردم در ساختمان‌ها بیشتر به موضوع مقاومت و کیفیت اهمیت می دهند و آگاهی بیشتری پیدا کرده اند، گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که رعایت دستورالعمل آئین نامه 2800 در طراحی ساختمان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر رعایت می‌شود و پیشرفت زیادی داشته است.

وی با تاکید براینکه این نشان می‌دهد که مردم نگران شده اند، گفت: از یک میلیون پلاک رسمی در تهران 200 هزار پلاک در بافت فرسوده قرار دارند که این پلاک‌ها شرایط نامناسبی داشته و ساکنان آن در خطر قرار دارند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به وجود گسل در مناطق مختلف تهران، افزود: برخی گسل‌‌ها به شهر چسبیده اند، مانند گسل جنوب و شمال ری و گسل کهریزک که اینها اصلی هستند، ضمن آنکه بیش از 50 گسل کوچک و فرعی هم در تهران وجود دارد.

شکرچی زاده با اعلام اینکه برخی گسل‌ها هم ممکن است شناسایی نشده باشند و به عنوان گسل مدفون و مخفی شناخته می‌شوند، اظهار داشت: به هر حال باید کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و بافت‌های فرسوده هم نوسازی شود که البته در چندسال اخیر ارتقای کیفیت ساخت و ساز اتفاق افتاده است.