مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ وﺑﺮق‪ ،‬وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬
 
احد وظیفه افزود: از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﻣﻮاج ﮐﻢ‬ ‫داﻣﻨﻪ ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و وزش ﺑﺎد‪ ،‬در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود‪.
 
به گفته وی به علت ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ از اواﺧﺮ روز‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺑﺎرش در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.
 
ﻃﯽ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ، ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس‪ ،‬ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وزش‬ ‫ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﺮق و ﺟﻨﻮبﺷﺮق ﮐﺸﻮر وزش ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﺮدوﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
 
سازمان هواشناسی امروز هوای تهران را ‫ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ، ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ‬ پیش‌بینی کرده است. بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت 21 و 10 درجه سانتیگراد اعلام شده است.