بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت هوای شهر تهران همچون سایر روزهای نخستین ماه سال، امروز هم در شرایط سالم قرار دارد.