زمین لرزه ای با شدت ۴.۱ ریشتر راس ساعت هشت و 38 دقیقه صبح سه شنبه شهداد در استان کرمان به تکان داد.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۴۸۷ و طول جغرافیایی ۵۷.۵۳۱ درجه به وقوع پیوست.

زمین لرزه گفته شده 12 کیلومتری از عمق زمین رخ داد.

زمین لرزه ای دیگر با شدت ۲.۲ ریشتر دقایقی پیش از زمین لرزه گفته شده در شهداد به وقوع پیوسته بود.

تاکنون گزارشی در خصوص خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده است و یک وم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان اختصاص دارد.