دکتر سید حسن هاشمی پس از دیدار با دختران شین آبادی و در پنجمین همایش سوختگی اظهار داشت: اگر لازم باشد و تشخیص پزشکی ایجاب کند که دختران به خارج از کشور اعزام شوند، این کار را حتما انجام خواهیم داد و یا اگر ضرورت داشته باشد، مشاوران یا پزشکانی از خارج کشور برای معاینه آنها دعوت می کنیم تا آنها بتوانند روند درمانی خود را با خاطری آسوده انجام دهند و دوباره سلامتی خود را به دست آورند.

در این همایش سیما مرادی یکی ازدختران شین آبادی خطاب به وزیر گفت: اگر دختر خودتان بود تلاش نمی کردید به خارج از کشور اعزام شود که وزیر در پاسخ تاکید کرد: اگر دختر خودم هم بود به دست پزشکان حاذق ایرانی می سپردمش چون می دانم در این خصوص چیزی از دنیا کم نداریم اما اگر نیاز به اعزام شماها به خارج از کشور باشد مطمئن باشید این کار انجام خواهد شد.