فاطمه طاووسی : با اشاره به حذف زنان آسیب دیده در کسب و کار خانگی، افزود: از سال 1390 در راستای همکاری با موسسه همیاران سلامت اجتماعی تعدادی از زنان آسیب دیده را جذب کردیم.

وی افزود: این افراد در مرکز نگهداری زنان آسیب دیده لویزان نگهداری می شدند که پس از شناسایی، زمینه اشتغال آنها را فراهم کردیم و در حال حاضر زنانی که به نوعی آسیب دیده اجتماعی محسوب می شدند، امروز دارای کسب و کار هستند و از شرایط آسیبی فاصله گرفته اند.

مدیر مجموعه همیار کارآفرین ادامه داد: در مرحله اول تعداد شش نفر از زنان آسیب دیده را تحت پوشش قرار داریم که پس از دوره مهارت آموزی وارد کارگاه تولید لامپ های سقفی شده اند.

طاووسی تاکید کرد: در طول مدت همکاری با این زنان تنها یک نفر از آنها به دلایل مختلف از شرایط اشتغال خارج شدند اما بقیه توانسته اند وضعیت خود را تثبیت کنند و از شرایط آسیبی فاصله بگیرند.

وی با تاکید بر فعالیت 10 ساله در موسسه همیاران سلامت اجتماعی اضافه کرد: کارآفرینی برای زنان آسیب دیده بهترین راه برای ورود مجدد این زنان به سطح جامعه است.