آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت خانوارهای شهری ایران نشان می دهد تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند با خانوارهای شهری فقیر در بخش حمل و نقل بیش از سایر حوزه ها مشهود است.

بررسی ها نشان می دهد بیشترین تفاوت ثروتمندترین خانوارها با فقیرترین خانوارها به بخش حمل و نقل اختصاص دارد.

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت خانوارهای شهری ایران نشان می دهد تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند با خانوارهای شهری فقیر در بخش حمل و نقل بیش از سایر حوزه ها مشهود است.

هزینه های بخش حمل و نقل خانوارهایی که رد دهک دهم درآمدی قرار دارند در سال بیش از ۱۵ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان صرف بخش حمل و نقل می کنند این در حالی است که این شاخه هزینه ای در دهک اول درآمدی تنها ۲۷۷ هزار و ۹۴ تومان در سال است. به این ترتیب هر خانوار شهری که در دهک دهم درآمدی قرار دارد ۵۶.۷ برابر خانوارهای فقیر حاضر در دهک اول درآمدی پول صرف بخش حمل و نقل می کند.

کمترین تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند و فقیر اما در بخش دخانیات است. در حالی که ثروتمندان در سال ۱۸۵ هزار تومان صرف خرید دخانیات می کنند، فقرا ۶۹ هراز و ۹۵۴ تومان در این بخش هزینه می کنند. به این ترتیب ثروتمندان در حالی که در سایر بخش های تفاوت های فراوان بین ۸ تا ۵۶ درصد با خانوارهای فقیر دارند، در این حوزه تنها تفاوتی ۲.۶ برابری را با خانوارهای فقیر دارا هستند.

بر اساس این گزارش تفاوت ها میان ثروتمندان و فقرا در بخش تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتل و همچنین پوشاک و کفش قابل ملاحظه است. در این سه حوزه هزینه ثروتمندترین ها به ترتیب ۴۸.۳ درصد، ۵۳.۳ درصد و ۴۵ درصد فقیرترین ها پول صرف می کنند. بعد خانوار در ثروتمندترین ها ۳.۷ و در فقیرترین ها ۲.۶ درصد گزارش شده است تفاوت هزینه در حوزه تحصیل نیز قابل ملاحظه است. دهک دهم درآمدی ۴۳.۲ درصد دهک اول درآمدی صرف تحصیل می کنند.

کمترین تفاوت ها در بخش خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات و مسکن، آب و برق و گاز اختصاص دارد. میزان تفاوت در بخش خوراکی و آشامیدنی ۸.۸ برابر، در حوزه ارتباطات ۸.۵ برابر و در حوزه مسکن، آب و برق و گاز ۱۰.۷ برابر گزارش شده است.