تهران نفس کم آورده، مهی خاکستری دور گردن شهر چنبره زده است و هر لحظه آن را بیشتر می فشارد. هوا در شرایط ناسالم است.

پایتخت نشین ها البته به نفس کشیدن در دود عادت کرده اند اما جنس آلودگی هوای چند روز اخیر تهران به گواه معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران با خیلی از روزهای آلوده گذشته، متفاوت است؛ پدیده ای که می شود اسمش را گذاشت: بدشانسی خاص پایتخت نشین ها.

مهندس محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران توضیح می دهد که معمولا آلودگی هوا یا به علت وارونگی هوای صبح است یا جبهه هوای سرد ناگهان به شهر می آید و باعثآلودگی می شود اما امروز و چند روز گذشته تهران هر دو وارونگی هوا را همزمان تجربه کرده است و به همین علت میزان آلودگی زیاد و طولانی شده است.

نکته دیگری که درباره آلودگی هوای اخیر تهران ترسناک به نظر می رسد مه غلیظ و خاکستری است که چهره شهر را ترسناک کرده است در حالی که در برخی روزها با وجود هشدارها درباره آلودگی هوا یا ناسالم بودن آن، چنین مهی دیده نمی شود.

رستگاری درباره این موضوع هم رفع نگرانی می کند: در این روزها، علاوه بر میزان ذرات آلاینده، رطوبت هوا نیز بسیار بالا بوده است به شکلی که دیروز این میزان به ۷۶ درصد رسید. رطوبت بالا درتشکیل این مه تاثیر دارد و مردم نباید تصور کنند صرفا ذرات معلق باعثآن شده است.

او به مردم هشدار می دهد که وقتی هوا در شرایط ناسالم قرار دارد یعنی نه فقط گروه های در معرض آسیب یعنی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید مراقب باشند بلکه خطر همه مردم را تهدید می کند و باید تا حد امکان در منزل بمانند و جز برای کارهای ضروری از خانه خارج نشوند.

معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران یک پیام مهم هم برای شهروندان دارد او می گوید «اگر کسی خودرویی با نقص فنی دارد که دودزاست خارج کردن آن در این شرایط خاص از پارکینگ، خیانت به خودش و مردم است.»