حسام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود چند توصیه به بابک زنجانی کرد.

سام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این پایان نامه پدر من در سال ١٣٢٧. ١٣٢٨است که بعد تحصیلات خود را تا دکترای حقوق ادامه داد.

توصیه حسام نواب صفوی به بابک زنجانی

چندی پیش به عنوان وکیل تسخیری جوانی که توان مالی برای گرفتن وکیل نداشت، انتخاب شدم امروز به دادگاه انقلاب رفته بودم که پرونده را بخوانم، از خداوند میخواهم مرا یاری کند تا جوانی که از سر جهل به قانون در زندان است را از مرگ نجات دهم بدون آنکه حتی ریالی دریافت کنم …در شعبه دیگری آقای بابک زنجانی داشت لیست اموال و بانکهای خود را به رخ مردم میکشید.

نفت ملی نشد که تو بتوانی پول آن را مایه فخر خود کنی!!چند نفر را میتوانستی از مرگ نجات بدهی؟؟ چند خانواده را میتوانستی از فقر نجات بدهی؟؟؟ عرق شرم چند پدر را میتوانستی بخاطر تنگدستی جلوی کودکانش پاک کنی؟؟ ایمان دارم که بزودی عدالت را به چشم خواهی دید.

آری همان که میدانم جوانی از پنجره سلولش به آسمان نگاه میکند و بعد از خدا تنها امیدش منم برای من بالاترین ثروت است وقتی بیرون دادگاه خبرنگاران از من پرسیدند وکیل آقای زنجانی هستید؟؟؟ با خنده ای گفتم: نواب صفوی هیچگاه وکیل متهم نفتی نخواهد شد.