اعضای این موسسه با مودم های سیار در میان پناهجویان رفته اند و به آن ها اینترنت رایگان می دهند.