به بزرگی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خاک ایران هر سال از بین می‌رود. این خسارت از فرسایشی ایجاد می‌شود که بخشی از آن توسط دخل و تصرف انسانی در خاک بروز می‌کند.

فرسایش خاک کشور در سال ۱۳۵۵ معادل یک میلیارد تن بوده که ۱۰ سال بعد به ۱.۵ میلیارد تن و در سال ۱۳۷۵ به ۲.۵ میلیارد تن افزایش یافته است. امروز نیز میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۶.۷ تن در هکتار است که با شاخص جهانی ۵ تا ۶ تن در هکتار فاصله بسیار زیادی دارد.

خسارت ناشی از فرسایش و تخریب خاک به صورت متخلف سالانه در حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. هزینه فرسایش در ایران معادل ۱۴ درصد درآمد ناخالص داخلی است. ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین میزان هدر رفت خاک را دارد.

سالنه معادل دو میلیارد مترمکعب فرسایش خاک در کشور رخ می دهد که این رقم ۷.۶ درصد فرسایش کل خاک جهان را شامل می‌شودو بر همین اساس فرسایش خاک در کشور ما سه برابر آسیاست.

در مورد جنگل‌ها وضعیت بسیار بدتر است، زیرا طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس سالانه در شمال کشور ۱۵ تا ۲۵ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد در حالی که متوسط جهانی ۲.۵ تن در هکتار است. از سوی دیگر میزان سرانه جنگل‌های ما دو دهم هکتار است درحالی که این میزان در جهان هشت دهم هکتار است.

کشور ما از نظر توسعه بیابان در شمار ۵ کشور نخست جهان قرار دارد، روزانه ۴۰ هکتار اراضی جنگلی تخریب و به بیابان تبدیل می‌شود و فرسایش خاک در کشور ما سالانه ۱۶.۵ تن در هکتار است.