هوای اردیبهشتی تهران مانند دیروز سالم و مفرح است.

شاخص ذرات معلق کوچکتر از دو ونیم میکرون امروز ۶۷ است که نسبت به دیروز که ۶۵ بود تغییر محسوسی نداشته و هوای تهران یک هوای اردیبهشتی سالم است.

حد مجاز این شاخص ۱۰۰ است دو تهران چند روزی است که شاخصه های آلایندگی هوایش زیر مرز مجاز است.