مرکز پژوهشهای غلات افزوده است، ارزیابی و آزمایش نمونه نان های سنتی، در اسفند ۱۳۹۳ نشان داد، کیفیت نان سنگک در مجموع از رشد پنج درصدی نسبت به ماه قبل(بهمن ۹۳) برخوردار بود و با کسب نمره ۹۰ در بالای جدول کیفیت قرار گرفت و سایر نانهای بربری، تافتون و لواش نیز با کسب نمره ۸۵ در اسفند ماه ۹۳ نسبت به بهمن ماه کاهش کیفیتی نداشتند.

برپایه این گزارش بررسی کیفی نان های سنتی دراسفند۹۳ در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۲ نیز نشان داد که نان سنگک از رشد کیفی برخودار بوده، اما کیفیت انواع دیگر نانها تغییر محسوسی نداشته است.

مرکز پژوهش های غلات، جدول ارزیابی کیفی نان های سنتی، به صورت ماهانه و براساس بررسی میدانی کارشناسان سنجش کیفیت شرکت های غله مناطق، تنظیم و ارسال می شود.

ارزیابی و سنجش مزبور با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی و نوع نان تولیدی واحدهای نانوائی نمونه برداری شده و مطابق با استاندارد ۲۶۲۸ مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون نان و فرمت ارزشیابی مرکز پژوهشهای غلات است.