نباید فراموش کنیم زنان سردمدار تعیین الگوهای عمل خانواده، زیباشناختی و … هستند. شکل خرید و وسایل مصرفی و … بر عهده زنان است. اکنون زنان اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها را تشکیل می دهند. همچنین شاهدیم در میان خبرنگاران نیز تعداد زنان به شدت بیشتر است و این موضوع و مسایل سبب شده آگاهی اجتماعی زنان نسبت به گذشته بسیار تفاوت کند. نباید به هر چیز برچسب زنانه زد. بلکه باید در سیاستگذاریها معطوف به جنسیت باشیم به ویژه اکنون که در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داریم باید با توجه به واقعیتهای کشورمان عمل کنیم.

- موضوع دیگر افزایش تجرد زنان در ایران است. برخی استدلال می کنند مشکلات ازدواج سبب این تغییرات شده است اما می خواهم شما را به این واقعیت ارجاع دهم که بسیاری از کارفرمایان بالاخص در بخش خصوصی از استخدام نیروی کار غیرمجرد استقبال نمی کنند. مهمتر این که هر اقدامی انجام دهید تا به نوعی از زنان حمایت کنید. کارفرما اشتیاق کمتری به استخدام زنان متاهل نشان می دهد.

- بر اساس تحقیقی که در سال ۹۱ در مورد تعیین کنندگی و قدرت در خانواده انجام دادم، مشخص شد زنان در تعیین نام فرزندان و تعیین محل سکونت، خرید کالا، مدیریت هزینه و موئاردی از این قبیل نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. یعنی از سبک زندگی زنان در خانواده متاثر می شود.