مرکز مدیریت راه‌های استان البرز از وجود ترافیک سنگین در جاده چالوس و بارش برف در سه راهی دیزین خبر داد.

مرکز مدیریت راه‌های استان البرز از وجود ترافیک سنگین و کندی تردد در جاده چالوس خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در حال حاضر ترافیک سنگین وکندی تردددر محورکرج - چالوس درمقاطع بیلقان وآدران وجود دارد.

همچنین مرکز مدیریت راه‌های استان البرز از بارش برف در جاده چالوس خبر داده و افزوده است: برف در جاده چالوس درسه راهی دیزین پیچ‌سرهنگ و کندوان در حال بارش است.