دکتر وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره نتایج جدیدترین پایش کیفیت سوخت تهران گفت: در پاییزامسال، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه برداری تصادفی از چند جایگاه سوخت‎رسانی سطح شهر تهران جمع آوری شده و جهت آنالیز به آزمایشگاه بین المللی ASG آلمان فرستاده شد.

نتایج آنالیز بنزن، محتوای گوگرد و عدد اکتان نمونه های مذکور، و همچنین مقایسه آن با نتایج فصل بهار و تابستان سال‌جاری نشان می دهد در اکثر نمونه های بنزین پارامتر های کیفی نمونه ها در حد استاندارد است.

حسینی ادامه داد: میزان بنزن در نمونه های مورد بررسی در بهار و تابستان امسال بالاتر از حد مجاز بود اما در نمونه ای که پاییز امسال از جایگاه ها گرفته و بررسی شده بنزن در حد استاندارد یورو ۴ گزارش شده است.

او گفت: یکی از آلاینده های مورد بررسی در نمونه سوخت هایی که از جایگاه های تهران برداشته و آزمایش شده، گوگرد بوده که یافته ها نشان می دهد در اکثر نمونه های بنزین پاییز محتوای گوگرد به حد استاندارد رسیده است.

به گفته حسینی، نتایج پایش سوخت بنزین در پاییز ۹۳ گویای آن است که میزان اکتان هم در بنزین معمولی توزیع شده در جایگاه های سوخت افزایش یافته است چرا که هر چه عدد اکتان بیشتر باشد به سوزی بهتر اتفاق افتاده و آلاینده کمتری منتشر می شود.، او گفت: در فصل بهار و تابستان فقط نمونه های بنزین سوپر حد استاندارد عدد اکتان تحقیقی را کسب کرده بود در صورتی‌که در فصل پاییز این حدود رعایت شده است. لازم به ذکر است در این آنالیزها مشخص شد نمونه های سوپر اکتان بیشتری از نمونه های یورو ۴ داشته اند که به نظر می رسد جهت این اکتان افزایی از بنزن بیشتری استفاده شده است که به لحاظ اثرات بهداشتی قابل تأمل و مهم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره نتایج پایش سوخت دیزل در تهران گفت: پاییز امسال تعداد ۵ نمونه سوخت دیزل توزیع شده در سطح شهر تهران هم با نمونه برداری تصادفی از چندین جایگاه جمع‌آوری و به آزمایشگاه بین المللی ASG آلمان فرستاده شد. نتایج بررسی ها در مورد دیزل نشان می دهد میزان گوگرد موجود در سوخت دیزل مطابق استانداردهای یورو ۴ یعنی ۵۰ قسمت در میلیون بوده است.

به گفته حسینی، در فصل پاییز کلیه نمونه های دیزل مورد آزمایش، دارای محتوای گوگرد مجاز بوده اند، در حالیکه در تابستان محتوای گوگرد در سه نمونه از پنج نمونه فراتر از حد مجاز بوده است. دو نمونه دیگر با توجه به حد استاندارد ۵۰ قسمت در میلیون تا حد زیادی به استاندارد یورو ۴ دیزل نزدیک بوده اند. در صورتیکه در آنالیز فصل بهار، نمونه دیزل شرکت واحد غلظتی حدود ۴۷ برابر حد مجاز داشته است و سایر نمونه ها غلظتی مناسب داشته اند.

با توجه به نقش کیفیت سوخت مورد استفاده در خودروها و تاثیر آن در کارکرد موتور خودرو و انتشار آلاینده های هوا، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران پروژه پایش کیفیت سوخت توزیعی در جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران را از سال۱۳۹۰ و با نمونه گیری تصادفی سوخت های بنزین و دیزل، در راستای پایش کیفیت هوای شهر و پارامترهای موثر بر آن انجام می دهد پروژه پایش کیفیت سوخت تهران همچنان ادامه دارد و نتایج به طور مستمر به روز می شود.