هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست اخیر خود پروانه انتشار روزنامه مردم امروز را لغو کرد و پرونده این روزنامه به دادگاه ارجاع داده شد.

برپایه این گزارش، ‌پرونده روزنامه مردم امروز بابت درج تیتر " من هم شارلی هستم " در نشست اخیر این هیئت، مطرح و به استناد بند ٧ ماده ۶ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون لغو پروانه شد.

روزنامه مردم امروز به‌دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی ابدو از سوی دادستانی تهران توقیف شده بود.

در نشست مذکور همچنین پرونده روزنامه وطن امروز مطرح و مقرر شد به این روزنامه به دلیل اصرار به تخلف و نقض مجدد مصوبات شورای عالی امنیت تذکر داده شود و مراتب به دادگاه ارجاع شود.