آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به پرسشی درمورد مجاز بودن استفاده از آنتن ماهواره اعلام کردند، استفاده از ماهواره با رعایت جهات شرعی اشکالی ندارد.

سوال و پاسخ آیت الله به شرح زیر در سایت رسمی ایشان منتشر شده است.

سوال ۴۵۰: آیا استفاده از آنتن ماهواره برای مقاصد مباح و شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ: در فرض سؤال در صورتی که خوف انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران نیز پیش نیاید، با رعایت جهات شرعی، اشکالی ندارد.