به گزارش ملت ایران، حسن افشار محمدیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: سپرده گذاری طبق قوانین شورای پول و اعتبار مشمول نرخ سود در همان سالی است که فرد متقاضی به بانک مراجعه کرده و سپرده گذاری می کند؛ به عنوان مثال کسی که در سال ۸۴ و ۸۵ سپرده گذاری کرده نرخ سودش ۱۷ درصد بود که این روند تا پایان دوره ی سپرده گذاری بلندمدت ادامه دارد.

وی افزود: زمانی که نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبارتغییر کرده و ۲۰ درصد اعلام شد ما نیز تابع دستور بانک مرکزی بوده و از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، ۲۰ درصد سود را به ودیعه گذاران حج پرداخت می کنیم.

افشار محمدیان ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که سود ارائه شده در بهمن ماه را به سال های قبل از آن تعمیم دهیم چون هر زمانی سود مربوط به آن دوره را دارد و هر زمان که دستورالعمل تغییر کرد بر اساس آن عمل کردیم.

وی خطاب به رسانه هایی که اعلام کردند سود پرداختی به ودیعه متقاضیان حج در سال های قبل کمتر از ۲۰ درصد بوده، گفت: ما براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی عمل می کنیم و هر میزان سودی که آنها تعیین کنند براساس آن اقدام کرده و خواهیم کرد.