دکتر محمد حاجی آقاجانی افزود: در حال حاضر کمبود شدید پرستار در مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور وجود دارد که امید است با جذب و بکارگیری این پرستاران کمبودها تا حدودی مرتفع شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در تمامی بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت، گفت: این طرح دربردارنده ۷ دستورالعمل است و در سال جاری بیشترین تمرکز حوزه درمان بر تکمیل اجرا و استقرار مطلوب این برنامه قرار گرفته است.

حاجی آقاجانی همچنین مهمترین برنامه وزارت بهداشت را تا پایان امسال تثبیت این برنامه برشمرد و بر نهادینه کردن، رفع نواقص و مشکلات موجود این برنامه تأکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه تحول نظام سلامت در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید، حمایت مجلس شورای اسلامی و پیگیری مقام عالی وزارت بهداشت، اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه در سال جاری تامین شده است.