رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی وفناوری دولت اضافه شد با موافقت هیئت دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی وفناوری دولت اضافه شد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۵ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۳۲۰۰ / ت۴۹۵۱۶ ه مورخ ۵/۶ / ۱۳۹۲ اضافه می شود.


همچنین بر اساس مصوبه دیگری در این جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی وفناوری دولت مضوع بند ۷ ماده ۶ اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت موضوع مصوبه ۱۱۱۹۴۷ / ت۴۹۵۰۶ ه مورخ ۳۰/۵ / ۱۳۹۲ اضافه می شود.


این مصوبات در تاریخ ۲۹/۵ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.