ملت ایران: رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویان شاغل و همچنین دانشجویان پردیس های خودگردان در اولویت اعطای وام شهریه نیستند.

مهندس کیوان مرادیان کوچک سرایی در گفت وگو با ایسنا، خطاب به داوطلبان دکتری پردیس های خودگردان، با تاکید بر اینکه دانشجویان دکتری پردیس های خودگردان نیز در اولویت اعطای وام های شهریه صندوق رفاه قرار ندارند، افزود: البته دانشجویان شبانه دکتری دانشگاه ها نسبت به دانشجویان پردیس های خودگردان برای دریافت وام شهریه در اولویت قرار دارند.

وی با بیان اینکه دانشجویان شاغل دراولویت اعطای وام های ۲۰گانه صندوق به ویژه وام شهریه نیستند، گفت: در صورتی که دانشجوی شاغلی متقاضی دریافت وام باشد، باید با تایید صندوق رفاه این اقدام صورت گیرد، بنابراین دانشگاه ها نباید بدون تایید صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان شاغل وام دهند.

مرادیان در پایان تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان به صورت جدی بر عملکرد صندوق دانشگاه ها نظارت خواهد داشت، تا وام های دانشجویی صرفا به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.