یک پژوهش که به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در اسفند ماه ۹۲ و توسط مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی در شهر تبریز و با هدف بررسی الگوی مصرف مطبوعات در این شهر انجام شده و حاصل نظرسنجی از ۶۲۹ نفر شهروند تبریزی است، نشان می دهد که میزان استفاده و اعتماد پاسخگویان از مطبوعات بعد از صدا و سیما در مقام دوم قرار داشته و مهمترین شیوه دسترسی آنها به مطبوعات هم از طریق کیوسک های روزنامه فروشی است.
میزان مطالعه روزنامه در میان خوانندگان آنها ۳۲.۳ دقیقه در شبانه روز و در رابطه با مجلات هم این رقم به ۳۰.۵ دقیقه می رسد. بیشترین روزنامه مورد مطالعه و قابل اعتمادترین آنها از نظر پاسخگویان با رقم بالایی روزنامه همشهری است و در میان مجلات هم می توان به مجله خانواده اشاره کرد.
مهمترین معیار پاسخگویان در مطالعه روزنامه بیان اخبار و اطلاعات روز و در رابطه با مجلات هم وجود جدول در آن است. مهم ترین پیشنهاد پاسخگویان جهت تشویق مردم به مطالعه مطبوعات نیز بیان صادقانه واقعیات و عرضه آن ها با قیمت مناسب عنوان شده است.
درصد اعتماد به ماهواره و اینترنت
بنا بر این گزارش، در خصوص ارزیابی پاسخگویان از میزان آزادی مطبوعات در اطلاع رسانی به مخاطبان، ۳۷.۹ درصد این میزان آزادی را تاحدی و ۳۳.۱ درصد کم و بسیارکم می دانند که البته با افزایش میزان درآمد خانوار پاسخگویان بر ارزیابی آنها از این میزان آزادی کاسته می شود.
در زمینه شبکه های ماهواره ای هم گفتنی است که این رسانه برای ۲.۲ درصد به طور همیشگی، برای ۱۳ درصد بیشتر اوقات، برای ۱۸.۴ درصد گاهی و برای ۸.۳ درصد هم به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد البته ۵۸ درصد پاسخگویان هم از این رسانه جهت کسب اخبار و اطلاعات اصلاً استفاده نمی کنند.
همچنین ۹.۷ درصد همیشه، ۲۰.۸ درصد بیشتر اوقات، ۱۷.۶ درصد گاهی، ۵.۹ درصد به ندرت و ۴۵.۹ درصد هم هرگز از «اینترنت» به عنوان منبعی جهت کسب اخبار و اطلاعات استفاده نمی کنند.
اعتماد به مراجع اطلاع رسانی
میزان اعتماد پاسخگویان به هفت شیوه کسب اخبار و اطلاعات است، نشان می دهد که در خصوص صدا و سیما، میزان اعتماد ۵۱.۹ درصد به این رسانه زیاد و بسیار زیاد، میزان اعتماد ۲۹.۷ درصد تاحدی، ۹.۸ درصد کم و بسیارکم و میزان اعتماد ۳.۷ درصد هم هیچ است. در خصوص میزان اعتماد به روزنامه ها و مطبوعات داخلی هم گفتنی است که میزان اعتماد ۳۴.۳ درصد بسیار زیاد و زیاد، ۲۹.۴ درصد تاحدی و ۱۲.۸ درصد کم و بسیارکم است.
در مورد ماهواره ها و شبکه های متعلق به آنها هم به جز ۲۶.۹ درصد از پاسخگویانی که اصلاً به این رسانه اعتماد ندارند، میزان اعتماد ۸.۶ درصد بسیار زیاد و زیاد، ۱۳.۳ درصد تاحدی و ۲۱.۵ درصد کم و بسیارکم است.
اینترنت هم به عنوان رسانه دیگری که جهت کسب اخبار و اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، برای ۲۳.۲ درصد به میزان بسیار زیاد و زیادی قابل اعتماد بوده، این میزان اعتماد برای ۲۹.۳ درصد تاحدی، برای ۱۷.۴ درصد کم و بسیارکم و برای ۶.۸ درصد اصلاً قابل اعتماد نیست.
روزنامه ها و مجلات مورد علاقه
از میان پاسخگویان به نظرسنجی در خصوص محبوب ترین روزنامه ها، در این رابطه ۱۸.۸ درصد پاسخ ها به روزنامه همشهری، ۱۵.۸ درصد روزنامه ایران، ۱۵.۴ درصد روزنامه جام جم را دوست دارند. علت مطالعه ۴۱.۷ درصد کسب اخبار و اطلاعات روز، ۱۵.۶ درصد سرگرمی و گذران وقت، ۱۴.۱ درصد آگاهی از اخبار و مسایل جامعه و علت مطالعه ۷.۷ درصد هم کسب آگاهی و اطلاعات عمومی است. بالاترین درصدها به مطالعه بخش حوادثروزنامه ها با ۲۱.۶ درصد، موضوعات سیاسی با ۲۱.۲ درصد، موضوعات ورزشی با ۲۱ درصد و موضوعات اقتصادی با ۱۰ درصد فراوانی اختصاص دارد.
از میان پاسخگویان، ۳۶.۸ درصد خواننده مجله خانواده، ۱۹.۳ درصد خانواده سبز، ۹.۶درصد روزهای زندگی و ۵.۳ درصد هم خواننده مجلات ورزشی هستند.
۶۰۶۰