به گزارش خبرنگار مهر، محوطه تاریخی شوش در استان خوزستان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های شناخته شده جهان و کهن ترین شهر در ایران پایتخت تمدن چندهزار ساله عیلامیان است که در دوره ای نیز پایتخت زمستانی هخامنشیان به شمار می رفت.

لایه نگاری های باستان شناسی در تپه شاهی شوش وجود ۱۵ شهر تاریخی را ثبت کرد که حاکی از تمدن و شهرنشینی عیلامیان بود. هریک از این لایه ها یک یا چند دوره تاریخی را مشخص می کنند که لایه های پانزدهم تا نهم مربوط به دوران های مختلف عیلامی است؛ لایه هشتم مربوط به دوره هخامنشیان است و لایه هفتم به زمان سلوکیان می رسد. لایه ششم و پنجم این شهر متعلق به اشکانیان است و لایه چهارم تمدن ساسانیان را در این شهر ثابت می کند و در نهایت لایه های سوم و دوم و اول به دوران اسلامی می رسد؛ تپه آکروپل نیز که قلعه شوش روی آن بنا شده است، دارای ۲۷ لایه باستان شناسی است.

این محوطه تاریخی قرار است در سال ۲۰۱۵ به فهرست میراثجهانی ایران در یونسکو اضافه شود به همین علت باید کارشناسان یونسکو برای بازدید از روند جهانی شدن آن، به این محوطه بیایند و شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند. به همین علت، معاون میراثفرهنگی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که تمام عوامل دخیل در این حوزه باید بتونند با کمک یکدیگر تا دو ماه اینده عوامل مخدوش کننده سیما و منظر شوش که مشرف به محوطه هستند را حذف کنند.

محمد حسن طالبیان به خبرنگار مهر گفت: برخی از این مشکلات مانند دو سه ساختمانی که تعداد طبقات آنها بیشتر از حد مجاز بود، وارد مراحل دادگاهی شده و به نتیجه رسیده و شهرداری شوش نسبت به حذف این طبقات موظف شده است. همچنین باید تجهیزات شهر ی نامناسب و یا تابلوهای مغازه داران که منظر بصری این محوطه را مورد تهدید قرار می دهند، ساماندهی شوند.

طالبیان ساماندهی فضای شهری را از عوامل مهم دانست و جهانی شدن این محوطه تاریخی را آبروی ایران اعلام کرد چرا که وقتی این اقدامات انجام شد کارشناسان یونسکو برای در جریان قرار گرفتن روند جهانی شدن آن، به شوش می آیند. به همین علت معاون میراثفرهنگی کشور دو ماه را حد نصاب زمان ساماندهی به عوامل تهدید کننده شوش اعلام کرده است.

اگر چه شهر شوش در سال ۲۰۱۵ ثبت جهانی می شود اما روند ثبت جهانی شوش باید از اکنون با سرعت پیش برود چرا که در غیر این صورت زمان ثبت جهانی آن به درازا می کشد.