به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، در پی امضای توافق نامۀ همکاری میان دولت های لبنان و لیبی و شروع دور جدید فعالیت ها در پیگیری پروندۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، با تصمیم شورای عالی دادرسی لبنان، قاضی زاهر حماده، به عنوان قاضی جدید این پرونده، جانشین قاضی سمیح الحاج شد.
بنا به اعلام خبرگزاری رسمی لبنان، N. N. A، دفتر سرتیپ اشرف ریفی، وزیر دادگستری لبنان، این تغییر را ضمن بیانیه ای اعلام کرد که در آن، پروندۀ ربودن امام صدر و دو همراهش را از مصادیق «اقدام علیه امنیت ملی لبنان» دانسته و تمامی قضایای مرتبط با آن و اشخاصی را که به نحوی در آن مشارکت یا دخالت داشته اند، شامل پیگیری می داند.
قاضی زاهر حماده که از این پس از سوی شورای عالی دادرسی لبنان، قاضی ویژۀ این پرونده خواهد بود، پیش از این، در دادگاه های تجدید نظر لبنان به فعالیت قضایی مشغول بوده است.
/ ۶۲۶۲