به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او در یک نطق تلویزیونی رسما به خاطر غرق کشتی عذرخواهی کرد.
بی بی سینوشت، گون های گفت که یک سازمان جدید ایمنی که وظایف امداد و نجات را به عهده خواهد گرفت ایجاد خواهد شد. وظیفه تحقیق در این موارد به پلیس منتقل خواهد شد.
غرق کشتی مسافری سوول در روز شانزدهم آوریل باعثمرگ ۲۸۱ مسافر که بیشتر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند شد.
۲۳ نفر دیگر هنوز مفقود هستند.