محمد پرورش گفت: در روزهای اخیر با توجه به گرم شدن هوا ۲۲۰ هزار مترمکعب به مصرف آب در تهران افزوده شده و در روزهای گذشته مصرف آب از مرز دو میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب گذشته است.

مدیرعامل آبفای استان تهران اظهارداشت: در روزهای آینده که کولرهای آبی به کار می افتند و با افزایش مصرفی معادل ۴۰۰ هزار مترمکعب روبرو خواهیم شد که به همین علت در برخی مناطق اگر صرفه جویی نشود مجبور هستیم فشار آب را مدیریت کنیم.

پرورش افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده امسال در شهر تهران یک میلیارد و ۳۵ میلیون مترمکعب و در استان تهران یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب تولید می شود، در حالی که مصرف آب تهران در روزهای گذشته به دو میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب رسیده و برای عبور موفق از تابستان و حتی زمستان امسال نیاز به مشارکت مردم داریم.

وی با بیان اینکه نیاز به صرفه جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در شهر تهران و ۲۰ درصدی در استان تهران داریم بیان داشت: در روزهای آینده که کولرهای آبی به کار می افتند، با افزایش مصرفی معادل ۴۰۰ هزار مترمکعب روبرو خواهیم شد که به همین علت در برخی مناطق اگر صرفه جویی نشود، مجبور هستیم فشار آب را مدیریت کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه ۹۱ درصد مشترکان شهر تهران مشترکان مسکونی هستند ادامه داد: خواهش ما این است که مردم صرفه جویی را جدی بگیرند.

پرورش درباره سناریوهای مختلف مدیریت فشار گفت: با توجه به اینکه هوا رو به گرم شدن است، نخستین کار ما مدیریت مصرف و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است تا بتوانیم مشارکت مردم را بیش از پیش افزایش دهیم.

مدیرعامل آبفای استان تهران در پایان از پیگیری دریافت مجوز برای برخورد قانونی با مشترکان پُرمصرف و قطع انشعاب آنان خبر داد.