درحالیکه میلیونها تن از جوانان کشورمان به سمت استعمالقلیانمیوهای گرایش پیدا کرده اند، سند بدست آمده توسط خبرنگار «انتخاب» نشان می دهد که برخی از تنباکوهای مورد استفاده به شدت آلوده و خطرناک هستند.


انتخاب - براساس این سند، بخش زیادی از توتونهایی که اخیرا به کشور وارد شده، آلوده به سوسک خطرناک لازیردرما است.

در این سند اشاره شده که این توتون های آلوده می تواند بر روی دیگر توتون های وارداتی نیز اثر بگذارد و حتی ضدعفونی کردن آن نیز افاقه نمی کند.

این آلودگی، می تواند باعثبروز بیماری های جدی - مثل آسم - در میان مصرف کنندگان این توتون ها شود.

سوسک توتون یا لازیردرما همه چیز خوار است بالغ بر ۴۰ نوع مواد غذائی منابع گیاهی و حیوانی و حتی الیاف پارچه، کاغذ، کتاب، کارتن، قالی و سایر وسایل منزل را مورد حمله قرار میدهد ولی عمده خسارت آن به انواع توتون سیگارت و تنباکو می باشد و از این رو به نام سوسک توتون شهرت دارد.

بیشترین خساراتی که توسط لازیردرماها به توتون وارد میشود به وسیله لارو این آفت صورت می گیرد. لارو این حشره از قسمت های مختلف برگ و دمار توتون و تنباکو تغذیه کرده و سوراخهایی ایجام می کند که علاوه بر خسارت به توتون و تنباکو با باقی گذراندن فضولات خود را در آنها موجب ایجاد بوی بدو طعم نامطبوع در کالای حاضر بمصرف تولیدی از آنها می گردد.

این امر موجب کاهش ارزش کیفی توتون و تنباکو و در نهایت میگردد. این آفت به کالای حاضر به مصرف دخانی نیز حمله کرده و باعثخسارات جبران ناپذیری میشود.