نتایج اولیه آزمونورودی دورهدکتری(ph. D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۳ تا ساعت ۱۸ امروز در قالب کارنامه اولیه در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار داده می شود.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری(ph. D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۳ تا ساعت ۱۸ امروز در قالبکارنامه اولیهدر پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار داده می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، داوطلبان می توانند با مراجعه پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh. org و وارد کردن شماره داوطلبی و دیگر مشخصات فردی(نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه، سال تولد) کارنامه اولیه را مشاهده کنند.