در این نشست درباره گشایش اعتبار اسنادی و مراحل اجرا و پیشرفت روند پروژه بحثهایی به میان آمد و بنا بر آن شد تا در صورت توافق گروه چینی حاضر در جلسه و شرکت پیمانکار داخلی این پروژه را به صورت EPCF بر عهده گیرند.
قطار سریع السیرتهران- قم - اصفهان حدفاصل قم تااصفهاندر دو قطعه در بخش زیرسازی در حال اجراست.
این طرح به طول ۴۱۰ کیلومتر به صورت دوخطه طراحی و در دو قطعه حد فاصل قم تا اصفهان در حال اجراست که با هدف جا بجایی مسافران و بهره گیری از تکنولوژی روز و پیشرفته جهان برای اولین بار در خاورمیانه احداثشده است با توجه به اولویت بیشتر احداثراه آهن بین شهرهای قم و اصفهان، احداثاین مسیر در اولویت قرار گرفته است.