یک روزنامه در یادداشتی اشاره کرد, فرض کنید نامه نگاری ها و تلاش های غیر معمول سرانجام بهدفن فرایدر کنار زاینده رود منجر شود، آیا می خواهید یک گردان نیروی ویژه به پاسبانی گور فرای بگمارید؟! یا اینکه آن زبان بسته هر شب و روز منتظر مردماصفهانباشد که او را محترمانه از کنار پل خواجو به جایی که دست دولت به آن نرسد - مثلاً یکی از باغات اطراف اصفهان - ببرند و شر را بخوابانند؟! این پاسخ مردم اصفهان طبیعی ترین واکنش به جریحه دار شدن احساساتشان است. پس با دفن فرای فقط ظاهراً کار تمام می شود.