وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: یک آیین نامه دکتری وجود دارد که بر اساس آن دو نوع دکتریپژوهش محورو آموزش محور از طریق آزمون نیمه متمرکزدکتریبرگزار می شود.
او گفت: البته پذیرش داوطلبان از این طریق نیز تنها مختص به آزمون نیست بلکه دانشجو باید زمینه علمی قابل قبولی داشته باشد و درصدی از نحوهپذیرشنیز به مصاحبه و سوابقدانشجومربوط می شود.
به گفته احمدی در دو سال اخیر سامانه ای در سازمان دانشجویان وجود داشت که افراد برای دکتری پژوهش محور به صورت بدون آزمون و تنها از طریق مصاحبه پذیرش می شدند که برخی اساتید دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به این نحوه پذیرش اعتراض داشتند زیرا برخی از افراد پذیرش شده زمینه علمی معتبری نداشتند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: بر اساس آیین نامه دکتری نحوه پذیرش داوطلبان در پژوهش محور و آموزش محور تفاوتی ندارد بلکه ظرفیت دانشگاه ها و نوع ارائه پایان نامه متفاوت است که در دکترای پژوهش محور پایان نامه بر اساس طرح تحقیقاتی از طریق قرارداد با صنعت ارائه می شود.
احمدی گفت: در حال حاضر پذیرش دانشجویان بدون آزمون در دکتری پژوهش محور لغو شده است ولی داوطلبان با شرکت در آزمون نیمه متمرکز می توانند در دوره دکتری پژوهش محور تحصیل کنند. افرادی که در دوره آخر دکتری پژوهش محور بدون آزمون هستند نیز باید ارزیابی علمی شوند.