حجمآبموجود در مخازن سدهای تامین کننده آب تهران با کاهش ۲۸۹ میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود ۴۳۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

حجم آبورودی بهمخزن سدهای تهراناز ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون با ۲۸ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به حدود ۴۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است. حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران در دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۵۸۷ میلیون مترمکعب بوده است.

براساس این گزارش، حجم آب موجود در تمامی مخازنسدهای تهراندر مقایسه با زمان مشابه پارسال با کاهش روبرو است.

حجم ذخیره آبدر مخزن سدهای لار، طالقان، کرج، ماملو و لتیان در مقایسه با سال آبی گذشته به ترتیب ۵۹،۴۲، ۴۱،۲۱ و ۶۰ درصد کاهش یافته است.

در زمان کنونی، حجم آب موجود در مخزن سدهای امیرکبیر ۹۰، لتیان ۲۶، لار ۲۱، طالقان ۱۷۷ و ماملو ۱۲۲ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

با توجه به شرایط ذخیره آب و کاهش منابع آبی در پشت سدهای پنجگانه تهران، شهروندان تهرانی باید نسبت به رعایت الگوی مصرف آب دقت لازم را داشته باشند.