معاون خدمات شهری شهردار تهران گفت: کارگروه مشترکی با شرکت پخش فراورده‌های نفتی تشکیل شده تا در خصوص راه اندازیجایگاه‌هایتک تلمبه‌ای تصمیم‌گیری شود. مجتبی عبدالهی‏ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد جایگاه‌های تک تلمبه‌ایسوختدر پایتخت گفت: تاکنون چند جلسه مشترک با شرکت پخش فراوردهای نفتی داشته‌ایم که این جلسات ادامه دارد.

وی ادامه داد: هنوز این جایگاه‌ها جانمایی نشده است و در جلسات آینده در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود و به زودی گزارشی ازفعالیت‌های این کارگروه ارائه می‌شود.