به گزارش ملت ایران به نقل از انتخاب: دختر جنجالی مصری که در اعتراض به قانون اساسی جدید کشورش، خود را برهنه کرد، احتمال دارد از سوی دولت مصر، ملیت مصریش سلب گردد.

چند فعال مصری، دادخواستی قانونی را به مدعی العموم مصر برای سلب ملیت و هویت مصری از علیاء المهدی، دختری که در سوئد همراه با دو دختر دیگر در برابر سفارتخانه ی مصر، خود را برهنه کرده بودند، تقدیم داشته اند.

مدعی العموم مصر نیز تمامی آن فیلمهای ویدئوئی و تصاویرعلیاء خانم را جمع آوری تا با استناد بدانها، هویت و ملیت مصری وی را سلب نماید.