ملت ایران: مصوبه جامع هیئت وزیران درباره تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان " طرح مهرآفرین " با امضای معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.
به گزارش مهرتصویب نامه جامع هیئت وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری و استخدامی در قالب " طرح مهرآفرین " به استانداران و روسای دستگاه های ملی، ابلاغ شد.

در این ابلاغیه که به امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور رسیده است درباره مواردی از قبیل تصمیم گیری صدور مجوزهای استخدامی تخصیص یافته، مجوز نشر آگهی، اجرای آزمون، استخدام معلولان و مواردی از این دست؛ تصمیمات جدیدی اعلام شده است

تصویب ابلاغیه هیئت وزیران

ابراهیم عزیزی، معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در روزهای گذشته در تشریح مصوبه هیئت وزیران، گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، راه اندازی سامانه های کارمند ایران و ایران مردم در قالب طرح مهرآفرین تصمیماتی در دولت گرفته شد.