ملت ایران:کعباس قبادی با اشاره به جدیدترین نتیجه پایش کیفیت نان کشور گفت: سنجش کارشناسی کیفیت نان در سراسر کشور، توسط مرکز پژ‍وهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران، نظرسنجی از مصرف‌کنندگان و نانوایان توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، انجام شده است که بر این اساس، میانگین نمره ۷۹.۶ از ۱۰۰ به دست آمده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، به منظور سنجش کارشناسی کیفیت نان، آزمایشگاه‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴گانه در آبان‌ماه سال‌جاری از واحدهای نانوایی با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی واحدهای تولید نان، نمونه‌برداری شده و مطابق با استاندارد شماره ۲۶۲۸ نان‌های سنتی و بر اساس تطبیق با فرمت ارزشیابی نان، نتایج سنجش کیفیت را به مرکز پ‍ژوهشهای غلات اعلام کردند.

وی با بیان اینکه سنگک همچنان در صدر کیفی‌ترین نان‌ها قرار دارد، تصریح کرد: سنجش کارشناسی کیفیت نان برای ۴ نوع نان سنتی سنگک، بربری، تافتون و لواش صورت گرفته و بر این اساس نمره کیفی به دست آمده ۷۷.۸ عنوان شده است.

به گفته قبادی، در این راستا از دو گروه جامعه آماری یعنی مردم و نانوایان نیز درخصوص کیفیت نان تولید شده، نظرسنجی به عمل آمده که بر این اساس، مصرف‌کنندگان نان با نمونه آماری ۳ هزار و۵۵۷ نفر، کیفیت نان مصرفی خود را ۸۰ درصد و نانوایان با نمونه آماری ۲ هزار و ۴۶۸ نفر کیفیت نان تولیدی خود را ۸۱ درصد و مطلوب اعلام کردند که با در نظرگرفتن ارقام بدست آمده حاصل از سنجش کارشناسی کیفیت نان، نظرسنجی از مردم و نانوایان، میانگین کیفیت نان تولیدی نمره قابل‌قبول ۷۹.۶ درصد را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص اهداف و نحوه ارزیابی کیفیت نان توسط کارشناسان توضیح داد: هدف از سنجش کیفیت نان توسط مسئولین کنترل کیفی شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق چهارده گانه و مرکز پژوهش‌های غلات این شرکت، ارزیابی کمی و کیفی اقدامات انجام شده در خصوص کیفی‌سازی نان است.

قبادی تاکید کرد: در راستای ارتقای کیفیت نان تولیدی و عملیاتی کردن ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با در اختیار گرفتن این اطلاعات درصدد هستیم تا کیفیت نان در کشور به مطلوبترین حد امکان برسد؛ این درحالی است که در کنار کیفیت به سلامت نان نیز توجه شده است و برنامه‌ ابلاغی اولویت‌های نظارتی به استانها در تداوم کیفی سازی و سلامت بخشیدن به نان تولیدی در کشور است.

مهر