بعد از کشتار کودکان آمریکایی مردم در برخی از مناطق این کشور به نشانه اعتراض پرچم آمریکا را به این شکل درآوردند.

عکس: پرچم جدید آمریکا!