به گزارش ملت ایران به نقل از ایرنا در این اطلاعیه آمده است: جهت رفاه و آسایش سرپرستان خانوار مشمول دریافت سبد کالا، طرح توزیع این سبد تا پایان سال تمدید شده و مشمولان دریافتسبد کالامی توانند با آرامش بیشتر به مراکز توزیع مراجعه نمایند.

براساس این اطلاعیه، سرپرستان خانوار مشمول دریافت سبد کالا که فاقد کارت بانکی هستند، لازم است با مراجعه به بانک هایی کهیارانه نقدیخود را دریافت می کنند و ارایه شماره حساب یارانه نقدی و کارت ملی به دریافت کارت بانکی خود اقدام کنند.

سرپرستان خانوار پس از دریافت کارت مذکور و ارائه کارت ملی می توانند برای دریافت سبد کالا به مراکز توزیع مراجعه کنند.

براساس این اطلاعیه زمان دو هفته‌ای که برای توزیع این سبد کالایی در نظر گرفته شده بود برداشته شده است و مردم می‌توانند در فرصت مناسب برای دریافت سبد کالایی خود به مراکز توزیع مراجعه نمایند.