به گزارش ملت ایران، ارتقای استاندارد تولید خودرو در ایران، در ۸ سال گذشته با چالش هایی مواجه بوده است؛ چندباری هیات وزیران خودروسازان را موظف کرده بود که تا استاندارد یورو ۴ را رعایت کنند. اما با فشار خودروسازان، اجرای این مصوبات در همان هیات دولت، با تبصره ای، به شش یا یک سال بعد موکول می شد. این اتفاق چندباری تکرار شد و خودروسازان عملا از زیر بار یورو ۴ فرار کردند.
اکنون اما هیاتدولتنیروی انتظامی را موظف کرده که با مجوز همزمان سازمان استاندارد و سازمانمحیط زیستخودروها را شماره گذاری کند؛ یعنی مجوز کیفیت و آلایندگی.
پایگاه اطلاع رسانی دولت دراین باره نوشت: هیئت وزیران با اصلاح تبصره(۲) ماده(۳) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولیدخودروو سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۹۶۱ / ت۴۵۱۲۳ه مورخ ۱۵/۰۹ / ۱۳۸۹ نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تائیدیه سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.
بر این اساس هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره(۱) ماده(۴) قانون ارتقا کیفی تولید خوردو و سایر تولیدات صنعتی مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد تا متن زیر جایگزین تبصره(۲) ماده(۳) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی شود:
تبصره ۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.
قبل از این شماره گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی تنها با تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امکان پذیر بود.این مصوبه در تاریخ ۰۸/۱۱ / ۱۳۹۲ از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.