ملت ایران:آنتیسا هویچاوا، صد و سی و سه ساله دارنده گواهینامه کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان مسن ترین انسان کره زمین، تا آخرین روزهای زندگی از هوش و حافظه قوی برخوردار بود.

به گزارش روزگارنو، او حتی پیش از مرگش از اطرافیانش خواسته بود به او کامپیوتر آموزش دهند.